ห้องเรียนรวม และหอประชุม คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล