โรงแรมจินตามณี หลวงพระบาง


งานระบบ เสียงและโสตทัศน์ ทั้งบริเวณ ที่โรงแรมรีสอร์ทระดับหรู ณ เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว